شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

  تست رادیوگرافی پروژه خط لوله دلبران (کارفرما تموج) 
  تست رادیوگرافی خط لوله خرم آباد (کارفرما آزمايشگاه جوش لرستان) 
   تست NDT سازه فلزی پتروشيمی - کارفرما شرکت ماشين سازی لرستان (خرم آباد )
  نظارت و تست NDT برای پروژه های پتروشيمی (پيمانکارشرکت سازوکار ) مشاور شرکت ناموران  
  نظارت و تست NDT سکوی ایران البرز(نکاه) نظارت و تست NDT سازه فلزی Cooling Tower پتروشيمی الغدير (مجری : شرکت کار و انديشه)  
    بازرسی وتست NDT سکوهای بارگیری قیر (کار فرما شرکت بلند پایه آذر)
  نظارت و بازرسی NDT از مخازن ذخیره سوخت - کارفرما : خلیج فارس 
  نظارت و بازرسی NDT مخازن تحت فشار مخازن تحت فشار – کارفرما : شرکت سازو کار 

 

Last modified onMonday, 17 November 2014 09:02

Leave a comment

back to top