شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

بازرسی و تست NDTبر روی اسکله هایK3-K6کارفرما_نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی (بندرعباس) نظارت بر اجرای اسکله شهيد بهشتی چابهار_(کارفرما وزارت راه ) مشاور شرکت دريابندر

تست آلتراسونيک پل فلزی راه آهن (کارفرماساخت آزما) تست التراسونيک قطعات ساخته شده در کارخانه ايران مدل واقع در کهريزک

تست التراسونيک قطعات تحت نصب در کارخانه سيمان هگمتان تست رادیوگرافی از نوساز صنعت (کارفرمانوسازصنعت)

تست هایNDTازکانتینرهای مکو- مپنا نظارت و تست NDTقطعات پروژه کارون 4(کارفرما:شرکت مپنا-پارس زنراتور)

نظارت و تست NDTبرای پروژه های ايرتيک (پيمانکار شرکت فراساز) مشاور سازه نظارت و تست NDTبرای تصفيه خانه آب اروميه (پيمانکار شرکت شيم بار) مشاور مهاب قدس

تست هایNDTازکانتینرهای مکو- مپنا نظارت و تست NDTقطعات پروژه کارون 4(کارفرما:شرکت مپنا-پارس زنراتور)

ساخت و نظارت سوله های نيروگاه دماوند (کارفرما مپنا ) تست جوشکار و تست MTپروژه مهرساصنعت (کارفرما مهرسا صنعت)

 

Last modified onMonday, 06 October 2014 15:16

Leave a comment

back to top